ساخت فروشگاه

برای ساخت فروشگاه اطلاعات زیر را وارد کنید .

.pinax.ir

  • بعد از ساخت فروشگاه، اطلاعات ورود به پنل مدیریت فروشگاه، به شماره همراهی که وارد کرده اید ارسال می‌شود.